Učiteľ informatiky

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.09.2020 do 31.08.2021 na pozíciu učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov:

 • Informatika,
 • základy programovacích jazykov.

Požadované vzdelanie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ponúkame

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 915,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku (t.j. 22 hodín vyučovacej povinnosti).

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poštou na adresu: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová

Email.: ekonom@suvke.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 10.08.2020.