Sekretárka

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú  – od 01.08.2021 do 31.07.2022 na pozíciu sekretárka.

Požadované vzdelanie:
– minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

Pracovná náplň:
–    vybavovanie administratívnej agendy – prijíma, spracováva a rozdeľuje poštu (písomnú i elektronickú),
–   vedenie registratúrneho denníka (spisové obaly – zakladanie, evidencia, vyhľadávanie, archivácia, odpisy vysvedčení, prijímanie a odosielanie poštových zásielok),
–    aktualizácia a administrácia  ASC agendy – údaje o žiakoch (evidenčné listy, prijímacie skúšky, maturita, zápisné lístky, vzdelávacie poukazy, kultúrne poukazy, a iné)
–    aktualizácia a administrácia rezortného informačného systému (RIS),
–    spracovávanie agendy týkajúcej sa talentových, maturitných a komisionálnych skúšok,
–    príprava výkazov o SŠ, podkladov pre štatistické výkazy, podkladov do hodnotiacich správ, motivačných kritérií
–    zápisnice z porád,
–   organizácia pracovného programu riaditeľa školy
–    zabezpečovanie prijímania a odosielanie poštových zásielok.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
–    bezúhonnosť,
–    zdravotná spôsobilosť,
–    ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:
–    žiadosť o prijatie do zamestnania,
–    profesijný životopis,
–    kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
–    súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ponúkame
–    nástupný plat v zmysle zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vnútornými predpismi Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice vo výške 771,00 EUR.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poštou na adresu:

Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15
040 01 Košice

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.

Prijímanie žiadostí do: 09.07.2021
Termín ukončenia výberového konania: 23.07.2021
Termín nástupu do zamestnania: 01.08.2021

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová
Email.: ekonom@supke.sk