Asistent učiteľa

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícií asistent učiteľa na kratší pracovný čas – 50% úväzok, na dobú určitú od 01.09.2021 do 31.08.2022.

Požadované vzdelanie:

 • úplné stredné vzdelanie

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ponúkame:

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 369,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri 50% úväzku.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady:

 • poštou na adresu:

  Škola umeleckého priemyslu
  Jakobyho 15
  040 01 Košice

 • mailom: pam@supke.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 10.08.2021