Prijímacie skúšky

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM V RÁMCI PRIJÍMACIEHO KONANIA NA OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Košiciach v zmysle ustanovenia § 65 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 8 v nadväznosti na § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje termín, formu, obsah, rozsah a jednotné kritériá pre vykonanie prijímacej skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a upresňuje ostatné podmienky prijatia uchádzačov do prvého ročníka 4-ročného štúdia.

SCHVÁLENÝ POČET TRIED PRVÉHO ROČNÍKA V DENNEJ FORME ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

POČET ŽIAKOV 82, POČET TRIED 3.

8651 M 07

konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky

8 žiakov

8604 M

grafický dizajn

8 žiakov

8628 M

dizajn digitálnych aplikácií

9 žiakov

8627 M

digitálna maľba – koncept art

9 žiakov

8630 M

animovaná tvorba

9 žiakov

8641 M

propagačné výtvarníctvo

8 žiakov

8613 M

dizajn exteriéru

8 žiakov

8642 M 02

scénická výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba

7 žiakov

8606 M

fotografický dizajn

8 žiakov

8610 M

odevný dizajn

8 žiakov

 

Termín prijímacej skúšky: 19. 5. 2020 (utorok)

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky slúži na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška) a celkových predpokladov pre štúdium. Na základe prihlášky pozve riaditeľ ŠUP písomne každého uchádzača na talentovú skúšku. V pozvánke budú uvedené organizačné pokyny a zoznam pomôcok, ktoré si uchádzač potrebuje zabezpečiť na vykonanie skúšky.

Talentová skúška je rovnaká pre všetky študijné odbory. Kritériá hodnotenia sú platné pre všetkých uchádzačov nasledovne:

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

1.1 Povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4-x). (4-x), kde x je známka.

  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Matematika
  • Jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.


1.2 Profilové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3. (4-x). (4-x), kde x je známka.

  • Anglický jazyk

1.3 Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2. (4-x). (4-x), kde x je známka

  • Dejepis

 

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIA

Do celkového súčtu budú pridelené body za dištančné overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu maximálnym počtom 100 bodov.

Podmienkou úspešného vykonania prijímacích skúšok je získanie najmenej 50 z celkového možného počtu 100 bodov.

 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ má zmenenú pracovnú schopnosť (nesmie byť v rozpore so zdravotnou spôsobilosťou na štúdium vo zvolenom odbore),

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor a odborné správy špeciálnych pedagógov, psychológov a pod. Po ich posúdení môžu byť týmto uchádzačom čiastočne upravené podmienky vykonania prijímacej skúšky.

Výsledky budú zverejnené do 3 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia dištančného overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (najneskôr však 27. 5. 2020) na internetovej stránke školy www.supke.sk.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača škola doručí zákonnému zástupcovi v zákonom stanovenom termíne poštou vo forme zásielky s doručenkou.

 

Ostatné podmienky prijatia na štúdium:

Ak uchádzač vyhovie kritériám pre prijatie a umiestni sa v poradí na mieste, ktoré prevyšuje stanovený počet prijímaných študentov na zvolený študijný odbor, je možné ho v prípade záujmu a so súhlasom zákonného zástupcu preradiť na iný študijný odbor, na ktorom sú po prijímacej skúške neobsadené miesta. V prípade nenaplneného počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy o tom, či sa na škole vykoná prijímacia skúška v ďalšom termíne. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2020.

 

Kritériá prijatia: 
         
– prerokované pedagogickou radou školy 4. 5. 2020

– prerokované Radou školy ŠUP 6. 5. 2020

– platné od 7. 5. 2020


Mgr. art. Zsolt Lukács v.r.
riaditeľ