PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2024/2025 
Voľné miesta pre 2. kolo

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice
vypisuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025 v nasledovných odboroch:

8606 M     fotografický dizajn – 1 voľné miesto

8628 M     dizajn digitálnych aplikácií – 5 voľných miest

8642 M 02         scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba – 1 voľné miesto

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 18. júna 2024 o 8.00 hod.

Prihlášku je potrebné doručiť do 10. 6. 2024 osobne na sekretariáte školy alebo prostredníctvom EDUPAGE.
Žiaci so ŠVVP doložia aj lekárske potvrdenie o spôsobilosti študovať zvolený odbor a kópiu poslednej správy  zo špec.-pedag. vyšetrenia.
V prípade, že je prihláška podpísaná len jedným zákonným zástupcom, je potrebné doručiť aj čestné prehlásenie o nemožnosti získania druhého podpisu.

Tlačivá:

Čestné prehlásenie

Podpisy zákonných zástupcov

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (len pre žiakov so ŠVVP)