Prihláška na vzdelávanie v strednej škole pre školský rok 2023/2024

 1. Prihlášku na vzdelávanie v strednej škole nájdete na – link:
  https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4645
 2. Termín podania prihlášky je do 20.marca 2023.
 3. Prihlášku na vzdelávanie podáva riaditeľovi strednej školy uchádzač alebo
  zákonný zástupca neplnoletého uchádzača.
 4. Prihlášku je možné podať v písomnej podobe alebo prostredníctvom EduPage.
 5. Prospech žiaka za posledné štyri ročníky ZŠ, ktorý je uvedený v prihláške
  potvrdzuje základná škola.

Prílohy:

 • ak nie je možné potvrdiť prospech žiaka základnou školou, pripoja
  vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
 • uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie
  vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej
  spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
 • uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k
  prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú
  zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
 • príloha č. 3 resp. príloha č. 4 , ktoré nájdete na stránke MŠVVaŠ SR – link:
  https://www.minedu.sk/pre-skolsky-rok-20222023/