Výsledky prijímacej skúšky a usmernenie pre zákonných zástupcov

Žiadame zákonných zástupcov prijatých uchádzačov, aby do 25. mája 2021 doručili potvrdenia zákonného zástupcu žiaka riaditeľovi strednej školy o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole.

Postup doručovania informácií a zasielania potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na strednú školu
 • rozhodnutie o prijatí pošle stredná škola prostredníctvom správy v informačnom systéme základnej školy (ak základné aj stredná škola používajú rovnaký školský informačný systém) alebo e-mailom na emailovú adresu zákonného zástupcu uchádzača (ak základná a stredná škola používajú rôzny školský informačný systém).
 • Uchádzač obdrží v správe/emaile odkaz na webstránku strednej školy, kde nájde rozhodnutie o prijatí/neprijatí.
 • Po kliknutí na odkaz v správe sa uchádzačovi zobrazia podané prihlášky a výsledky prijímacích skúšok, rozhodnutie o prijatí/neprijatí a link na záväzné potvrdenie, že žiak nastúpi na strednú školu,

a) Ak je uchádzač prijatý:

 • počká, kým bude mať zobrazené informácie zo všetkých škôl, na ktoré podal prihlášku (alebo ak preferuje iba jednu školu, na ktorú chce nastúpiť, počká na správu z tejto školy)
 • žiak si vyberie tú strednú školu, na ktorú sa rozhodol nastúpiť,
 • klikne na link na záväzné potvrdenie o nastúpení, zároveň je potrebné pripojiť podpísané a nascanované potvrdenie o nastúpení na štúdium. Šablónu potvrdenia si zákonný zástupca môže stiahnuť v elektronickom systéme kliknutím na “Tu je vzor potvrdenia”. Vyplnené tlačivo oskenuje a pripojí ako súbor. 

Pozn.: Naskenovaného tlačivo o nastúpení na štúdium na strednej škole  môže zákonný zástupca poslať strednej škole aj emailom, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy – v tomto prípade riaditeľ strednej školy zaznačí, že žiak nastupuje na strednú školu a ostatné školy automaticky dostanú notifikáciu.

 • kliknutím na “Odoslať” v elektronickom systéme základnej školy alebo odoslaním spätného emailu na adresu strednej školy zákonný zástupca uchádzača potvrdí nástup na strednú školu, na ktorú jeho dieťa nastupuje – informačný systém základnej školy automaticky odošle notifikáciu všetkým ostatným školám, na ktoré žiak podal prihlášku na štúdium na strednej škole a ktoré používajú rovnaký základná škola, že žiak nastupuje na inú strednú školu.

b) Ak uchádzač nie je prijatý:

 • v elektronickom systéme uvidí možnosť podať odvolanie – link na podanie odvolania
 • ak chce podať odvolanie, vyplní tlačivo na odvolanie (vzor tlačiva na odvolanie je k dispozícii na stiahnutie), oscanuje a odošle
 • v prípade, že riaditeľ strednej školy odvolaniu vyhovie, bude zákonnému zástupcovi doručená nová správa, ktorá bude obsahovať rozhodnutie o prijatí – žiak ho môže potvrdiť postupom podľa predchádzajúceho bodu a)
 • odoslaním scanu tlačiva o nastúpení na štúdium sa automaticky odošle notifikácia ostatným školám, na ktoré si žiak podával prihlášku.
 
 

Výsledkové listiny: