Maturita 2021

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky nasledovne:

Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.

Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením do 5 dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky, najneskôr 30. augusta 2021.

O konkrétnom dni, kedy si preberiete vysvedčenie posledného ročníka strednej školy spolu s maturitným vysvedčením Vás budeme včas informovať na stránke školy.

V školskom roku 2020/2021 sa na školách umeleckého priemyslu interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne

 1. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
  • Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  • Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
  • Riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
  • Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 18. mája 2021
  • Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.
  • Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.
  • Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni (u nás B2) ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku vykoná. Týka sa to žiakov, ktorí si volili úroveň B2 (budeme Vás ešte kontaktovať, čakáme na písomné vyjadrenie ministerstva školstva).
  • Obhajoba výsledného záverečného projektu bude 29.4.2021  pred komisiou odborných vyučujúcich, ktorú určí riaditeľ školy do 23.4.2021. Výsledná známka z obhajoby sa započítava do aritmetického priemeru koncoročných známok.
 2. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna
 3. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému strednej školy, elektronicky v naskenovanej podobe, poštou alebo do elektronickej schránky. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
Skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu určené riaditeľom školy sú pre jednotlivé predmety nasledovné:

IV.A

Odbor

Skratka predmetu, ktorý sa priemeruje

Maturitný predmet

Všetky odbory

SJL

SJL

Všetky odbory

ANJ, KAJ

ANJ

Propagačná grafika

VPR, MLP, UPX, KEB, PIK, KOD

PČOZ

DVK, DGR, PEK, OAG, TEC, TED, TRL, VEG, RGR, TYP, PFO, PDT, OPR

TČOZ

Odevný dizajn

VPR, ODT, UPX, KEB, ODI

PČOZ

DVK, PEK, OAG, NAM, TEC, KOO, RGR, OPR

TČOZ

Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba

VPR, MLP, KEB,  SCD, UPX

PČOZ

DVK, DDF, PEK, OAG, TCK, TST, NAM, PFO, MD3, OPR, RGR,  PIM

TČOZ

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky

VPR,  MLP, MOD, KON, UPX, TKO,  KEB

PČOZ

DVK, OAG, PEK,  NAM, TMA, KTZ, KRH, OPA, POG, OPR, TEC,  PIM

TČOZ


IV.B

Odbor

Skratka predmetu, ktorý sa priemeruje

Maturitný predmet

Všetky odbory

SJL

SJL

Všetky odbory

ANJ, KAJ

ANJ

Animovaná tvorba

VPR, MOD, KEB, PQA, KEA, UPX,

PČOZ

DVK, TCK, TFM, OAG, MD3, PFO, PEK, RGR, OPR, DKI, ZAT, TFM, T3A, PIT

TČOZ

 

Fotografický dizajn

VPR, FTV, UPX,  KEB, VIB, FDE

PČOZ

DVK, DFO, DKI, TEC, NAM, TAF, FOT, ZKI, RGR, VEG, PDT, OPR, PEK, OAG, POT, PIM

TČOZ

Digitálna maľba – koncept art

VPR, UPX, NAV, MOD, KEB

PČOZ

DVK, PEK, OAG, TEC, TEK, PRS, MD3, POG, DIA

TČOZ


IV.C

Odbor

Skratka predmetu, ktorý sa priemeruje

Maturitný predmet

Všetky odbory

SJL

SJL

Všetky odbory

ANJ, KAJ

ANJ

Propagačné výtvarníctvo

VPR, MPA, UPX, KEB, KOD, FID, VEP

PČOZ

DVK, DTD, PEK, OAG, TCK, NAM, TEC, TPT, VEG, RGR, PFO, MD3, PDT, OPR, PIT

TČOZ

Dizajn exteriéru

VPR, KEB, DPX, TRT, UPX, EXT, NAV

PČOZ

DVK, DPZ, PEK, OAG, NAM, TCK, TET, ZAZ, POG, MD3, INT, POT

TČOZ

Dizajn grafický a priestorový

VPR, MPA, KEB, GDI, PDI, UPX

PČOZ

DVK, DDI, PEK, OAG, NAM, TEC, TPT, PIT, RGR, VEG, PFO, CAD, MD3. PDT, OPR, TRL

TČOZ