Výsledky prijímacej skúšky a organizačné pokyny

Dôležité upozornenie! Žiadame prijatých uchádzačov, aby vyplnené a podpísané „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ zaslali mailom na adresu suvke@suvke.sk najneskôr do 29. 5. 2020 do 12:00 hod. a následne originál poštou na adresu školy (najneskôr do 04. 06. 2020).

Uchádzači, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta, si po obdržaní rozhodnutia môžu zaslať na adresu školy poštou odvolanie, najneskôr do 5 dní od prevzatia rozhodnutia. Pokiaľ si uchádzač nepodá odvolanie v stanovenom termíne, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium a prípadné voľné miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi.

Výsledkové listiny: