Informácia pre uchádzačov o štúdium

Dňa 12. 5. 2020 boli odoslané pokyny k talentovej skúške na adresu zákonného zástupcu uchádzačov formou listovej zásielky. Je potrebné, aby zákonný zástupca prevzal zásielku. Zásielka obsahuje informácie o priebehu prijímacieho konania, (ktoré sa uskutoční dištančnou formou – v domácom prostredí), o potrebných pomôckach k vykonaniu talentovej skúšky, taktiež jedinečný kód uchádzača, ktorým musí označiť výtvarné práce, podľa zadania. Pod týmto kódom bude uchádzač uvedený vo výsledkovej listine a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.