Prijímacie skúšky

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM V RÁMCI PRIJÍMACIEHO KONANIA NA OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Košiciach v zmysle ustanovenia § 65 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 8 v nadväznosti na § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje termín, formu, obsah, rozsah a jednotné kritériá pre vykonanie prijímacej skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a upresňuje ostatné podmienky prijatia uchádzačov do prvého ročníka 4-ročného štúdia.

SCHVÁLENÝ POČET TRIED PRVÉHO ROČNÍKA V DENNEJ FORME ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

POČET ŽIAKOV 82, POČET TRIED 3.

8651 M 07

konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky

8 žiakov

8604 M

grafický dizajn

8 žiakov

8628 M

dizajn digitálnych aplikácií

9 žiakov

8627 M

digitálna maľba – koncept art

9 žiakov

8630 M

animovaná tvorba

9 žiakov

8641 M

propagačné výtvarníctvo

8 žiakov

8613 M

dizajn exteriéru

8 žiakov

8642 M 02

scénická výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba

7 žiakov

8606 M

fotografický dizajn

8 žiakov

8610 M

odevný dizajn

8 žiakov

Termín prijímacej skúšky: 23. marec 2020 (pondelok)

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky slúži na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška)    a celkových predpokladov pre štúdium. Na základe prihlášky pozve riaditeľ ŠÚP písomne každého uchádzača na talentovú skúšku. V pozvánke budú uvedené organizačné pokyny a zoznam pomôcok, ktoré si uchádzač donesie na skúšku.

Talentová skúška je rovnaká pre všetky študijné odbory. Jednotné kritériá hodnotenia sú platné pre všetkých uchádzačov.

Prijímaciu skúšku tvorí praktická časť s tromi výtvarnými úlohami, hodnotenie domácich prác a zohľadnenie študijných výsledkov zo ZŠ (priemerná známka zo všetkých predmetov v  8. ročníku na konci školského roka a v 9. ročníku na konci            1. polroka).

Jedna výtvarná úloha sa hodnotí 0 – 30 bodmi. Domáce práce max. 15 bodmi. Celkový počet, ktorý môže uchádzač získať je 105 bodov. Uchádzačovi sa za priemer prospechu zo ZŠ horší ako 2,0 odráta z celkového dosiahnutého počtu bodov 10 bodov.

Pri rovnakom počte bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý:

  • má zmenenú pracovnú schopnosť (nesmie byť v rozpore so zdravotnou spôsobilosťou na štúdium vo zvolenom odbore),
  • má lepší priemer prospechu zo ZŠ.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor a odborné správy špeciálnych pedagógov, psychológov a pod. Po ich posúdení môžu byť týmto uchádzačom čiastočne upravené podmienky vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 40 bodov z celkového možného počtu 105 bodov.

Výsledky budú zverejnené do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske v budove školy na Jakobyho č.15 v Košiciach a následne na internetovej stránke školy www.supke.sk.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača škola doručí zákonnému zástupcovi v zákonom stanovenom termíne poštou vo forme zásielky s doručenkou.

Ostatné podmienky prijatia na štúdium:

Ak uchádzač vyhovie kritériám pre prijatie a umiestni sa v poradí na mieste, ktoré prevyšuje stanovený počet prijímaných študentov na zvolený študijný odbor, je možné ho v prípade záujmu a so súhlasom zákonného zástupcu preradiť na iný študijný odbor, na ktorom sú po prijímacej skúške neobsadené miesta. V prípade nenaplneného počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy o tom, či sa na škole vykoná prijímacia skúška v ďalšom termíne. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2020.

 

Kritériá prijatia:  

– prerokované pedagogickou radou školy 14.1.2020

– prerokované Radou školy ŠÚP

– platné od 1.2.2020

 

Mgr. art. Zsolt Lukács v. r.

riaditeľ školy