Maturita

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE  K MATURITNEJ SKÚŠKE 2020

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon:
–  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2013 Z. z.,
  –  vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov,
   – všetky aktuálne informácie o MS nájdete na www – stránke: www.nucem.sk

TERMÍNY  KONANIA MS pre rok 2020

Udalosť Termín
SJL – EČ a PFIČ 17. marec 2020 (utorok)
ANJ – EČ a PFIČ 18. marec 2020 (streda)
PČOZ: zadanie tém 27.4.2020 (pondelok)  
predvedenie umeleckého výkonu
4.2.2020 (utorok) obhajoba vlastného projektu
PČOZ: obhajoba 22. máj 2020 (piatok)
Akademický týždeň 25. – 29.5.2020
ÚFIČ 1.6. – 5.6. 2020

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:

 • Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
 • Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
 • Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Žiak SOŠ  si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať B1/ B2
 – môže sa poradiť s vyučujúcimi CUJ  !!!!!! 

– žiak posledného ročníka je povinný prihlásiť sa na MS do 30. septembra 2019

Na stredných odborných školách sa povinne maturuje z týchto predmetov:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk: anglický jazyk – úroveň B1 / B2
 • Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)
 • Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)

 žiak môže konať aj dobrovoľnú MS:

 • dobrovoľnú MS, môže žiak konať aj z ďalších predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával
 • v riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov

Slovenský jazyk a literatúra (SJL):

 • Trvanie EČ MS: 100 minút
 • Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 150 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

ÚFIČ SJL

Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú.
Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na   vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ, sú aj na stránke školy, v ponuke: Maturita
Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty.
Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka.
Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry .

CUDZÍ  JAZYK  –  ANJ:

Anglický jazyk (AJ / B2):

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 • Trvanie EČ MS: 120 minút
 • Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 60 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Anglický jazyk (AJ / B1):

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 • Trvanie EČ MS: 100 minút
 • Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 60 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

ÚFIČ – CUJ:   Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú.

Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na   vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ, sú aj na stránke školy, v ponuke: Maturita

Každé maturitné zadanie obsahuje tri úlohy a súvisiace východiskové texty.

 • Prvá úloha – vizuálny podnet (obrázok…) žiak opíše obrázok a hľadá súvislosti
 • Druhá úloha – tematický okruh – zaujať stanovisko k téme, viesť rozhovor k téme
 • Tretia úloha – situačná úloha – rieši konkrétnu situáciu

Praktická časť odbornej zložky

1 – 15 tém, praktická skúška na overenie zručností a schopností žiaka

Termín:  zadanie:  

 • 4.2.2019 obhajoba vlastného projektu D, O, DIM, G, S, A, E, V
 • 27.4.2019 predvedenie umeleckého výkonu F, R

             obhajoba: 22. 5. 2020

    Inštalácia prác 26.4.2020

 • obhajoba 20 minút  (viac info.: odborní vyučujúci, predseda PK)

Teoretická časť odbornej zložky

25 tém, teoretická, ústna skúška na overenie vedomosti žiaka, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky.

Termín:        1.6. – 5. 6. 2020        príprava: 30 minút         odpoveď: 30 minút

 • otázky sú zostavené zo všetkých odborných predmetov,
 • žiak odpovedá na jednu komplexnú otázku (otázky z viacerých predmetov s rôznou váhou), (viac info.: odborní vyučujúci, predseda PK)

Kedy úspešne vykonáte maturitnú skúšku, ktorá má EČ a PFIČ:
Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %, alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo

b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.