Aktuality

Prerušenie vyučovania 

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020.

Usmernenie_ministerstvo-skolstva-vedy-vyskumu-sportu

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Vzdelávací proces prebieha formou samoštúdia. Pedagogickí zamestnanci zadávajú žiakom úlohy a učivo cez rôzne portály, edupage, skype, messenger, alebo emailom s určením presného termínu ich splnenia a žiakmi vypracované zadania následne aj ohodnotia.

Zmena termínu maturitnej skúšky 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

Zmena termínu prijímacej skúšky 
Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadaniasa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020.

Usmernenie k situácii o koronavíruse